Introductie Chemicals Strategy for Sustainability (CSS)

Man Teng Fung - 6 september 2022 -

Introductie Chemicals Strategy for Sustainability (CSS): Veranderingen in wetgeving; iets wat nodig is om veiligheid te kunnen waarborgen, maar ook iets wat tijd en geld gaat kosten. Met de implementatie van Chemicals Strategy for Sustainability (ofwel CSS) zal de REACH- en CLP-wetgeving niet kunnen ontkomen aan veranderingen. Tijdens onze klantendag hebben we een overzicht gegeven van de grootste veranderingen in de komende periode. In de komende webinars zullen we deze veranderingen verder toelichten. Als opfrisser hebben we hier een korte CSS introductie opgesomd.

Doelen

In de Europese Green Deal zijn afspraken gemaakt om vóór 2030 naar een duurzame maatschappij te gaan; hiervan is CSS een onderdeel. CSS richt zich voornamelijk op duurzaamheid binnen de chemische industrie en het streven naar een toxisch-vrije omgeving. Wij zullen de focus leggen op afspraken die een directe impact zullen hebben op bedrijven in de chemische industrie.

Onderwerpen

Om de doelen van CSS te bereiken zijn er nieuwe voorstellen voorgelegd. De volgende veranderingen zijn naar ons inzicht het meest impactvol:

  • CLP revisie met nieuwe gevarenclassificatie: stoffen met hormoon ontregelende eigenschappen (ofwel EDCs) en stoffen die persistent, bioaccumulerend, mobiel en toxisch zijn (PBT/vPvB en PMT/vPvM) zullen een eigen gevarenclassificatie krijgen. Dit betekent dat deze eigenschappen ook op het label vermeld moeten worden. Tot nu toe is enkel een vermelding van deze eigenschappen in het ViB/SDS voldoende geweest.
  • REACH-registratie voor polymeren: polymeren zijn nu nog uitgezonderd van REACH-registratie, maar dit zal in de toekomst gaan veranderen. Polymeren die voldoen aan de zogenaamde PRR-criteria zullen verplicht geregistreerd moeten worden. Om grote hoeveelheden te kunnen registreren wordt een groepsregistratie voor polymeren waarschijnlijk de norm. Het lijkt erop dat tot 10.000 verschillende polymeergroepen geregistreerd zullen worden. Hoe dit echter op korte termijn mogelijk is, zal zich in de toekomst verder moeten uitwijzen.
  • Restriction Roadmap: de Restriction Roadmap is opgezet om groepsrestricties te bevorderen. Groepen stoffen met gelijkende eigenschappen krijgen restricties opgelegd, bijvoorbeeld producten die enkel onder bepaalde voorwaarden verkocht mogen worden. De Rolling List is een onderdeel van de Restrictrion Roadmap. Dit is een lijst van groepen stoffen die in aanmerking kunnen komen voor een groepsrestrictie, bijvoorbeeld sensibiliserende stoffen voor de consument, PFAS, PVC, Bisfenolen of vlamvertragers. Het is nog onduidelijk welke stoffen precies onder elk van deze groepen gaan vallen en wat de voor- en nadelen zullen zijn van groepsrestricties in de praktijk.
  • Introductie van de Mixture Assessment Factor (MAF): Dagelijks worden we blootgesteld aan verschillende stoffen die onafhankelijk van elkaar weinig impact hebben op onze gezondheid, maar die samen kunnen zorgen voor een versterkend negatief effect. De MAF representeert dit “cocktail”-effect van onbedoelde gecombineerde blootstelling van stoffen. Er is nu volop discussie hoe deze MAF bepaald wordt en welke gevolgen de MAF gaat hebben voor eindproducten in de chemische sector.
  • Introductie van “essentieel gebruik”: Gevaarlijke producten moeten uitfaseren wanneer deze producten niet onder “essentieel gebruik” vallen. Er zijn echter nog veel onduidelijkheden. Wat valt precies onder “essentieel gebruik” en wat niet? Hoe wordt dit bepaald? Voor welke gevarenclassificaties gaan we “essentieel gebruik” toepassen?
  • European Audit Capacity: De mate en kwaliteit van REACH handhaving is verschillend per land. European Audit Capacity moet ervoor zorgen dat er een gelijke REACH handhaving is voor alle EU-landen. Daarnaast wordt extra gelet op bekende pijnpunten voor de veiligheid van chemische producten, zoals online verkoop, de import van producten van buiten de EU en de handhaving op geldende restricties.

Al met al zullen we de komende jaren te maken hebben met veel veranderingen. Wij zullen dit goed in de gaten houden. Bij een update van wetgevingen houden we je uiteraard op de hoogte, zodat jij als bedrijf niet voor verassingen komt te staan.

Man Teng Fung