Cookie- en privacyverklaring

De ViB fabriek B.V. en alle aan haar gelieerde ondernemingen (hierna: ViB fabriek) verwerkt dagelijks persoonsgegevens. ViB fabriek houdt zich hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de daaraan verwante wet- en regelgeving. ViB fabriek respecteert de privacy van de betrokkenen en bij de verwerking van persoonsgegevens staat zorgvuldigheid hoog in het vaandel.

ViB fabriek is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. ViB fabriek is gevestigd aan de Gewandeweg 5, te (6161 DJ) Geleen. Het KvK-nummer is 58738908. U kunt ons bereiken onder het telefoonnummer 0031 46 760 01 44 of per e-mail via info@devibfabriek.nl.


Algemeen

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn gegevens die informatie geven over een individu, terwijl die ge-gevens kunnen worden herleid naar een individu. ViB fabriek verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens voor verschillende doeleinden.

Dienstverlening
Om aan u of uw onderneming onze diensten te kunnen verlenen, hebben wij zaken als uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer alsook eventueel een apparaat ID nodig. Wanneer dit in het kader van de dienstverlening nodig is, zal ViB fabriek uw gegevens aan derden verstrekken.

Social Media
ViB fabriek maakt gebruik van verschillende social media, zoals Facebook, LinkedIn en Twitter. Wanneer u functies op onze pagina binnen deze social media gebruikt, is het mogelijk dat wij persoonsgegevens van u verwerken.

Verwerkers en ontvangers
In beginsel deelt ViB fabriek uw persoonsgegevens niet met derden. In een aantal situaties delen wij uw persoonsgegevens echter wel met derden.

Wanneer dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ViB fabriek heeft gesloten, delen wij uw persoonsgegevens met derden.

Wanneer wij hiertoe uw toestemming hebben gekregen, deelt ViB fabriek uw persoons-gegevens met derden. Uw toestemming geldt alleen als daar duidelijk uit blijkt waarvoor de toestemming is gegeven. U kunt de toestemming op ieder gewenst moment intrekken.

Wanneer wij onze externe partners vragen om persoonsgegevens te verwerken, deelt ViB fabriek uw persoonsgegevens met derden. In een aantal gevallen verwerken externe verwerkers, op grond van instructies van ViB fabriek en in overeenstemming met het privacybeleid en de privacyverklaring van ViB fabriek, persoonsgegevens voor ons. Hierbij worden passende technische en organisatorische maatregelen genomen om vertrouwelijkheid en beveiliging te waarborgen.

Wanneer een wettelijke bepaling geldt die leidt tot een verplichting de persoonsgegevens te verstrekken of wanneer verstrekking van de persoonsgegevens noodzakelijk is om aan wet- en regelgeving te voldoen, zal ViB fabriek uw persoonsgegevens met derden delen.

ViB fabriek maakt met haar verwerkers afspraken over het hoe en waarom van de verwerking.

Bewaartermijn
ViB fabriek bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Wanneer een wettelijke bewaartermijn geldt, zullen wij uw persoonsgegevens ten minste gedurende die periode bewaren.

Doorgifte van persoonsgegevens naar het buitenland
ViB fabriek kan in voorkomende gevallen uw gegevens vanuit Nederland naar het buitenland doorgeven. Is het land waaraan wordt doorgegeven in de Europese Economische Ruimte gelegen, dan geldt daar eenzelfde beschermingsniveau als in Nederland. ViB fabriek geeft alleen gegevens door naar het buitenland als dat voor de behandeling van uw zaak en de behartiging van uw belangen nodig is. Geeft ViB fabriek gegevens door naar een niet in de Europese Economische Ruimte gelegen buitenland, waar geen beschermingsniveau is dat gelijk is aan het in Nederland geldende beschermingsniveau, dan nemen wij hierbij de regels daaromtrent in de relevante wet- en regelgeving in acht.

Rechten van de betrokkene
U heeft, als betrokkene, een aantal rechten tegenover ViB fabriek. Deze rechten zijn in de Algemene Verordening Gegevensbescherming opgesomd. Al deze rechten kunt u jegens ViB fabriek uitoefenen, door telefonisch of per e-mail contact met ons op te nemen. Wij zullen dan een afspraak met u plannen. Bij deze afspraak geldt dat u een geldig identiteitsdocument moet meenemen.

a. Recht op transparante informatie, communicatie en andere regels voor de uitoefening van uw rechten.

b. Recht van inzage.
U heeft het recht om te informeren of uw persoonsgegevens worden verwerkt. Worden uw persoonsgegevens verwerkt, dan heeft u er recht op te weten welke persoonsgegevens worden verwerkt en hoe dit gebeurt. Daarnaast heeft u recht op inzage in uw persoonsgegevens en op een kopie daarvan. Dit recht is een soort hulprecht, om de uitoefening van de hierna te bespreken rechten mogelijk te maken.

c. Recht van rectificatie.
Dit is uw recht op verbetering of aanvulling van uw persoonsgegevens. Zijn verwerkte persoonsgegevens onjuist of onvolledig, dan heeft u het recht deze te laten corrigeren en/of aanvullen. Leidt dit ertoe dat wij overgaan tot verbetering of aanvulling, dan zullen wij deze wijzigingen doorgeven aan onze externe partners indien dit voor de verwerking noodzakelijk is.

d. Recht op vergetelheid.
Dit is het recht op gegevenswissing. Hiermee krijgt u het recht om overtollige persoonsgegevens te laten wissen. Dit recht geldt ook in openbare archieven en in internet-zoekresultaten. Maakt u hier gebruik van, dan moeten de persoonsgegevens gewist worden: zij worden zonder onredelijke vertraging helemaal verwijderd. ViB fabriek zal enkel overgaan tot gegevenswissing indien

– de persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ViB fabriek deze heeft verwerkt;

– u uw toestemming voor (verdere) verwerking intrekt en er geen andere grondslag voor verwerking meer is;

– u gemotiveerd bezwaar maakt en er geen dwingende redenen zijn om uw bezwaar niet te honoreren;

– de persoonsgegevens door ons onrechtmatig zijn verwerkt;

– wij uw persoonsgegevens op grond van een wettelijke verplichting moeten wissen.

In een aantal situaties kan geen gebruik worden gemaakt van uw recht op gegevenswissing. Wanneer dit aan de orde is, informeert ViB fabriek u hier schriftelijk en gemotiveerd over.

e. Recht op beperking van de verwerking.
Dit houdt in dat de verwerking van (bepaalde) persoonsgegevens voor een be-paalde tijd stop wordt gezet, zodat een probleem kan worden opgelost. Bent u er bijvoorbeeld achter gekomen dat sommige persoonsgegevens niet correct zijn, en heeft u gebruik gemaakt van uw recht van rectificatie en heeft ViB fa-briek dit nog in behandeling, dan kunt u gebruik maken van uw recht op beper-king van de verwerking.

f. U heeft er recht op dat ViB fabriek in haar hoedanigheid van verwerkingsver-antwoordelijke elke ontvanger van de persoonsgegevens op de hoogte te brengt van de rectificatie, de wissing of de beperking van de verwerking. Verzoekt u hierom, dan moet ViB fabriek u informatie verschaffen over de ontvangers.

g. Recht van dataportabiliteit.
Dit is het recht op overdraagbaarheid van gegevens. Hiermee kunt u een kopie van uw persoonsgegevens eisen, in een leesbare en bruikbare vorm voor uzelf of voor een andere dienstverlener.

h. Recht van bezwaar
U mag tegen verwerking van uw persoonsgegevens door ViB fabriek te allen tij-de bezwaar maken. Terwijl wij uw bezwaar in behandeling nemen, zullen wij de verwerking beperken (zie het onder e. opgenomen recht), tenzij ViB fabriek dwingende redenen heeft die voortzetting van de verwerking rechtvaardigen.

Klachten
Heeft u een klacht over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt, dan staat de mo-gelijkheid open een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens zal uw klacht dan in behandeling nemen.

Deze privacyverklaring is opgesteld in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de daaraan verwante wet- en regelgeving. ViB fabriek be-houdt zich het recht voor om deze privacyverklaring periodiek te actualiseren.


Deze website

Persoonsgegevens die wij verwerken
de ViB fabriek verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ivo.erens@devibfabriek.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

de ViB fabriek verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– de ViB fabriek verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
de ViB fabriek neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van de ViB fabriek) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
de ViB fabriek bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
de ViB fabriek verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. de ViB fabriek blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
de ViB fabriek gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kan via onze speciale AVG-pagina. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de ViB fabriek en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ivo.erens@devibfabriek.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

de ViB fabriek wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
de ViB fabriek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via ivo.erens@devibfabriek.nl. de ViB fabriek heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

– TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

-DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

-DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.