FAQ

Hier vind je de veel gestelde vragen en de daarbij horende antwoorden over uiteenlopende onderwerpen. Mocht jouw vraag er niet tussen staan, neem dan contact met ons op!

NIEUWE EISEN AAN HET VIB

Nieuwe ViB’s moeten vanaf 1-1-2021 voldoen aan de nieuwe eisen. Voor bestaande ViB’s is er een overgangstermijn tot en met december 2022. Na 1 januari 2023 moeten alle ViB’s voldoen aan de nieuwe eisen. Vind er na 1-1-2021 een update plaats bijv. toevoegen UFI dan moet het ViB ook geupdate worden naar de nieuwe eisen.

Het is niet verplicht, maar volgens ons wel raadzaam om de UFI-code op het ViB te vermelden. Dit zorgt ervoor dat het juiste ViB altijd aan de juiste UFI/formulering te linken is. Als de UFI vermeld wordt op het VIB, dan komt deze in Rubriek 1.1 te staan.

CLP: NIEUWE GEVARENKLASSEN 

 1. Hormoonontregelaars voor de menselijke gezondheid of het milieu, in het Engels: endocrine disruptors (ED).
 2. Persistent, bioaccumulatief en toxisch (PBT); zeer persistent en zeer bioaccumulatief (zPzB), in het Engels: persistent, bioaccumulative and toxic (PBT); very persistent and very bioaccumulative (vPvB).
 3. Persistent, mobiel en toxisch (PMT); zeer persistent en zeer mobiel (zPzM), in het Engels: persistent, mobile and toxic (PMT); very persistent en very mobile (vPvM).

De nieuwe gevarenklassen zijn van kracht vanaf 20 april 2023. Er zijn overgangsperiodes waarin bedrijven hun stoffen of mengsel nog niet hoeven in te delen volgens de nieuwe gevarenklassen. Ze kunnen wel op vrijwillige basis worden toegepast. Aan het einde van de overgangsperioden moeten alle bedrijven de nieuwe gevarenklassen toepassen.

Nee, dit zijn gevarenklassen die enkel geïntroduceerd zijn in de EU. Buiten de EU (inclusief UK) worden deze gevarenklassen niet ingedeeld aan stoffen en mengsels.

Voor stoffen en mengsels zijn verschillende overgangsperioden toegezegd. Voor nieuwe stoffen op de markt moeten bedrijven vanaf 1 mei 2025 aan de nieuwe regels voldoen. Bedrijven die stoffen die al op de EU-markt zijn, hebben tot 1 november 2026 de tijd om te voldoen aan de nieuwe gevarenklassen.

Vanaf 1 november 2026 moeten alle stoffen voldoen aan de nieuwe gevarenklassen. Voor nieuwe mengsels op der marken moeten bedrijven vanaf 1 mei 2026 aan de nieuwe regels voldoen. Bedrijven, die bestaande mengsels al op de EU-markt zijn, hebben tot 1 mei 2028 de tijd om te voldoen aan de nieuwe gevarenklassen.

Vanaf 1 mei 2028 moeten zowel alle stoffen als mengsels voldoen aan de nieuwe gevaren klassen en de indeling en etikettering moet bijgewerkt zijn.

UPDATEN VAN VEILIGHEIDSINFORMATIEBLADEN

De REACH wetgeving, waarin de eisen aan het ViB worden bepaald, geeft geen “uiterste houdbaarheid” voor een ViB. Het updaten van een ViB is vanuit de regelgeving nodig in de volgende gevallen:

 • als er nieuwe informatie is die van invloed kan zijn op de risico-beheersmaatregelen, of nieuwe informatie over gevaren beschikbaar komt;
 • als er een “autorisatie” is verleend of geweigerd;
 • als er een “restrictie” is opgelegd.

In de praktijk is de 1ste reden de meest voorkomende reden dat een ViB ge-update dient te worden. Dit is ook meteen de meest “vaag” omschreven reden voor het verzorgen van een update.  De uitdaging hierbij is om iedere verandering, update van wetgeving of nieuwe informatie te valideren en te beoordelen of het invloed heeft op het ViB.

Praktijk

Het bijhouden en beoordelen is een enorme tijdrovende klus en wij adviseren daarom een vaste updateperiode aan te houden van 1 x per jaar, 1x per 2 jaar en in sommige gevallen 1x per 3 jaar. Nieuwe wetgevingen op EU-niveau hebben meestal een implementatietermijn van +/- 1-2 jaar en als je geregeld bezig bent met het updaten van je ViB’s is er altijd genoeg tijd om op eventuele ontwikkelingen in te spelen. Zo weet je altijd zeker dat je ViB’s zo up-to-date mogelijk zijn en ben je niet continue bezig met het bijhouden, beoordelen en valideren van de ViB’s.

De REACH wetgeving, waarin die de eisen aan het ViB worden bepaald, zegt in art 31 lid 9: “De nieuwe gedagtekende versie van de informatie, voorzien van de vermelding 'Herziening van … (datum)', wordt gratis op papier of elektronisch verstrekt aan alle eerdere afnemers aan wie zij de stof of het mengsel in de voorafgaande twaalf maanden hebben geleverd.”

Ja, dit geldt ook als het product niet meer geleverd wordt. Iedereen die in de afgelopen 12 maanden voor de update de stof of het mengsel heeft ontvangen, heeft recht op het herziene ViB.

Ja, wijzigingen in een ViB tijdens een update moeten weergegeven worden in Rubriek 16 (tenzij ergens ander vermeld).

UNIQUE FORMULA IDENTIFIER

Een UFI kan niet aangevraagd worden, maar moet gegenereerd worden.

Een UFI wordt gegenereerd met behulp van de UFI-generator. De UFI-generator https://ufi.echa.europa.eu/#/create berekent de UFI op basis van een Europees BTW-nummer en een zelfgekozen formuleringsnummer.

 • Ja, zolang de formulering van de producten maar exact hetzelfde is.
 • De UFI is gekoppeld aan een formulering. Verandert de formulering, dan verandert de UFI ook.
 • Het is ook mogelijk om meerdere UFI's te koppelen aan één formulering.
 • De UFI moet volgens de nu geldende regels nog op het label staan.

  • Er is wel al een nieuwe wetgeving in de maak, die zal beschrijven dat de UFI ook op de verpakking mag staan, zolang de UFI dan maar goed herkenbaar is.

Zodra het product volgens de nieuwe wetgeving is aangemeld via de nieuwe PCN-portal. Een UFI is altijd gecombineerd met een aanmelding bij een Poison Center. Het gebruik van een UFI zonder dat er een aanmelding gedaan is heeft geen meerwaarde, en wordt door ECHA ook ten strengste afgeraden.

Ja, in dit geval kan er gebruik gemaakt worden van een Company Key.
Voor meer informatie neem contact met ons op via info@devibfabriek.nl 

PCN: DUTYHOLDERS

Ja, volgens de wetgeving is dit verplicht. Er is in Europa géén centrale database voor de Poison Centres, dus de aanmelding moet in elk land waar het product op de markt wordt gezet, apart gedaan worden.

Ja dat kan. Je kunt voor 1 product meerdere handelsnamen, verpakkingen en UFI's in 1 PCN-aanmelding doorgeven.

Ja, dat mag maar de verantwoordelijkheid voor het doen van deze aanmelding blijft echter wel altijd liggen bij de Dutyholder.

De Europese importeur is in dit geval de Dutyholder voor UFI en PCN voor de landen waar zij het product op de markt gaan zetten.

NON-EU LEVERANCIER

Nee. De importeur in de EU is de officiele duty-holder in de EU voor de PCN-aanmelding.

Nee. Een aanmelding via de PCN portal kan alleen gedaan worden met een ECHA account en daarvoor is een vestiging in de EU nodig. De non-EU leverancier/producent kan wel via een derde partij in de EU (bv. de ViB fabriek) een vrijwillige aanmelding verzorgen.

Ja. Als importeur in de EU ben je dan de duty holder voor de PCN-aanmelding.

PCN: PCN AANMELDING

 • De algemene bedrijfsgegevens;
 • Classificatie van het product
 • sectie 11 uit het ViB van het product
 • gebruikstype (consumer, professional en/of industrial);
 • de handelsnaam/-namen van het product;
 • UFI-code en EuPCS-code van het product
 • volledige samenstelling van het product, in exacte percentages of binnen vastgestelde bereiken, inclusief de productidentificaties (CAS- en EC-nummer, chemische naam, of UFI indien van toepassing)
 • fysieke en chemische informatie van het product (minimaal de pH, kleur en fysieke toestand)
 • Verpakkingssoort(en) en inhoud(en)

Een groepsaanmelding is toegestaan voor producten met:

 • dezelfde classificatie; en
 • dezelfde EuPCS-code; en
 • exact gelijke samenstelling, met uitzondering van ≤5% ONGECLASSIFICEERDE geurstof of ≤25% ONGECLASSIFICEERDE kleurstof.
  • Verschillen in verpakking en kleur van de producten zijn toegestaan.

Een nieuwe aanmelding is nodig als de samenstelling van het product, en daardoor ook de UFI, veranderd is. Verandert er iets in de overige gegevens van het product, de verpakking of de gegevens van de leverancier, dan volstaat een update van de aanmelding.

Een aanmelding komt nooit te vervallen. Producten kunnen nog zeer lang na productie en verkoop op de markt blijven. Daarom kan een PCN-aanmelding wel altijd bijgewerkt worden, maar zal deze nooit vervallen.