Is ADR 2019 een reden om het ViB aan te passen?

ADR 2019

Het “Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route” kortweg ADR is in de EU dé manier om producten te classificeren voor transport over de weg. Het ADR bevat uiteraard veel meer dan alleen de classificatie van producten, het gaat ook om verpakkingen, de vrachtwagen/trailer, de chauffeur en transporteren over de weg. In de context van veiligheidsinformatiebladen is de ADR-classificatie het belangrijkste voor Rubriek 14; en voor alle andere aspecten binnen het ADR ook het startpunt. Op basis van de classificatie wordt bepaald welke maatregelen, verpakkingssoort etc. van toepassing zijn.

ADR 2019: update van ADR 2017

Het ADR kent iedere 2 jaar een update. Het ADR wordt dan volledig opnieuw gepubliceerd met aanpassingen die gemaakt zijn op basis van vernieuwde inzichten en (helaas?) de lobby. Zo kent ook ADR 2019 een aantal opvallende aanpassingen waaronder:

  • Nieuwe rekenregels voor mengsels van Klasse 8 (corrosief)
  • Toevoeging van gevaarlijke goederen in apparaten/machines (machines?/koelkasten?). ADR 2017 kende deze niet als ADR-plichtig

ADR 2019 kent een overgangsperiode en wordt van oudsher vanaf 1 juli 2019 van kracht.

Groot aantal ViB’s beïnvloed door veranderingen

De nieuwe Klasse 8 indeling voor mengsels wordt door velen als klein afgedaan. Bij +/-35% van alle ViB’s die wij maken, betreft het een irriterend of corrosief product. Het aantal ViB’s dat door nieuwe rekenregels voor klasse 8 mengsels beïnvloed wordt, is dus best groot.

Productopslag wordt ook beïnvloed

In Nederland heeft de nieuwe ADR indeling een directe uitwerking op de opslag van een product. De PGS15 koppelt deze indeling namelijk direct aan de te nemen opslagmaatregelen. Het wel of niet als Klasse 8 classificeren van een product heeft dus een grote impact op de te nemen opslag maatregelen.

De aanpassing van klasse 8 mengsels

In ADR 2019 zijn eigen rekenregels opgesteld om te bepalen of een mengsel wel of niet onder Klasse 8 valt. De koppeling met de CLP wetgeving op dit punt is daarmee volledig van de baan. Waar we een aantal jaar geleden helemaal blij waren dat er eindelijk een harmonisatie plaatsvond tussen de beide wetgevingen, is deze in ADR 2019 voor klasse 8 mengsels weer volledig losgelaten.

de nieuwe rekenregels

ADR 2019
bron: ADR 2019

In bovenstaande figuur is duidelijk te zien dat in ADR 2019 alleen nog maar “gerekend” wordt op basis van verpakkingsgroepen (PGI; PGII; PGIII) en concentratie limieten.

ADR SCL & CLP SCL: hetzelfde en toch ook weer niet

ADR 2019 kent nu ook specifieke concentratie limieten (SCL) voor bepaalde stoffen. Op dezelfde manier als voor CLP wijken deze af van de standaard concentratiegrenzen in het geval van ADR voor klasse 8 mengsel. Groot euvel hierbij is dat deze concentratiegrenzen niet gelijk liggen met de concentratiegrenzen die CLP kent voor dezelfde stof.

ADR & CLP classificatie verschillen

De eigen koers die ADR 2019 heeft uitgezet voor klasse 8 mengsels heeft tot gevolg dat een product een verschillende classificatie kan hebben voor hetzelfde gevaar onder ADR & CLP:

  • ADR wel corrosief –> CLP niet corrosief, niet irriterend
  • ADR wel corrosief –> CLP niet corrosief, wel irriterend
  • ADR niet corrosief –> CLP wel corrosief
  • ADR niet corrosief –> CLP niet corrosief, wel irriterend

Uiteraard komen dezelfde classificaties ook nog voor.

ADR 2019: de impact

De classificatie volgens de nieuwe ADR 2019 klasse 8 rekenregels voor mengsels kunnen dus invloed hebben op het ViB, het label, het vervoer en de opslag van producten.

De verandering kan voor sommige producten, zoals detergenten een verlaging van de ADR classificatie met zich meebrengen wat dan wellicht weer voor een kosten verlaging kan zorgen door minder zwaar vervoer of minder zware opslag regels.

De andere kant uit is jammer genoeg ook mogelijk. Producten kunnen ook zwaarder geclassificeerd worden, wat dan mogelijk extra kosten met zich meebrengt voor vervoer en opslag.

Nieuwe wetgeving; dus aanpassen dat ViB

We kunnen het lang en breed hebben over de manier waarop en de gevolgen die het heeft en of dat wel/niet goed is, dat de harmonisatie tussen CLP & ADR al weer lijkt te verdwijnen. Feit blijft dat het wetgeving is die vanaf 1 juli 2019 van kracht wordt en we verplicht zijn hierop te anticiperen.

Aanpassen dus die ViB’s!

0
reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *