BLOG

R28-30: de spelbreker voor verkoop aan consumenten.

De ANNEX VI van CLP, de lijst met verplichte classificaties, is een lijst die de laatste tijd enorm aan het groeien is. Steeds vaker zijn het veel gebruikte stoffen die een verplichte classificatie krijgen of die de al verplichte classificatie zien veranderen. Afhankelijk van die verandering kan dat een enorme impact hebben, zeker als het gaat om een categorie 1 classificatie als carcinogeen, mutageen of reprotoxisch. Op dat moment wordt een restrictie uit REACH ineens een spelbreker.

 

REACH ANNEX XVII restricties R28; R29 & R30

De restricties R28-30 leggen dezelfde restrictie op, alleen alle drie voor een andere gevarenklasse.

 

De restrictie geldt voor stoffen die:

R28.  Stoffen die in bijlage VI, deel 3, van Verordening (EG) nr. 1272/2008 als kankerverwekkende stof van categorie 1A of 1B zijn ingedeeld en in respectievelijk aanhangsel 1 of 2 zijn opgenomen.

R29.  Stoffen die in bijlage VI, deel 3, van Verordening (EG) nr. 1272/2008 als in geslachtscellen mutagene stof van categorie 1A of 1B zijn ingedeeld en in respectievelijk aanhangsel 3 of 4 zijn opgenomen.

R30.  Stoffen die in bijlage VI, deel 3, van Verordening (EG) nr. 1272/2008 als voor de voortplanting giftige stof van categorie 1A of 1B zijn ingedeeld en in respectievelijk aanhangsel 5 of 6 zijn opgenomen.

De restrictie is als volgt:

“Mogen niet in de handel worden gebracht of worden gebruikt:

— als stof,

— als bestanddeel van andere stoffen, of

— in mengsels,

voor levering aan het grote publiek, in afzonderlijke concentraties gelijk aan of groter dan:

— hetzij de in deel 3 van bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 1272/2008 vastgestelde desbetreffende specifieke concentratiegrens,

— hetzij de in deel 3 van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1272/2008 vastgestelde desbetreffende algemene concentratiegrens.

 

Onverminderd de toepassing van andere communautaire bepalingen inzake de indeling, verpakking en etikettering van stoffen en mengsels zorgen de leveranciers er vóór het in de handel brengen voor dat op de verpakking van dergelijke stoffen en mengsels zichtbaar, leesbaar en onuitwisbaar het volgende wordt vermeld: „Uitsluitend voor gebruik door professionele gebruiker”.

  1. Punt 1 is echter niet van toepassing op:
  2. a)  geneesmiddelen voor menselijk of diergeneeskundig gebruik in de zin van Richtlijn 2001/82/EG en Richtlijn 2001/83/EG;
  3. b)  cosmetische producten in de zin van Richtlijn 76/768/EEG;
  4. c)  de volgende brandstoffen en olieproducten:

— brandstoffen als bedoeld in Richtlijn 98/70/EG,

— derivaten van minerale oliën, bestemd voor gebruik als brandstof in mobiele of vaste verbrandingsinstallaties,

— brandstoffen die in een gesloten systeem worden verkocht (bijvoorbeeld flessen vloeibaar gas); 

  1. d)  kunstschilderverven die onder Verordening (EG) nr. 1272/2008 vallen; 
  2. e)  de in aanhangsel 11, kolom 1, vermelde stoffen voor de in kolom 2 van dat aanhangsel vermelde toepassingen. Indien in kolom 2 van aanhangsel 11 een datum wordt vermeld, geldt de afwijking tot en met die datum; 
  3. f)  hulpmiddelen die onder Verordening (EU) 2017/745 vallen.”

 

En dat betekent?

Als een stof volgens CLP annex VI een verplichte classificatie krijgt als Carcinogeen, Mutageen of Reprotoxisch (CMR) categorie 1 en opgenomen wordt in aanhangsel 1 t/m 6 van REACH ANNEX XVII.  Dan is verkoop aan consumenten niet toegestaan in pure vorm of als ingrediënt in een mengsel als de concentratie van die stof in het mengsel leidt tot een categorie 1 classificatie van het volledige mengsel. (met een paar uitzonderingen).

 

Optimalisatie tussen REACH & CLP.

CLP & REACH zijn beide aparte wetgevingen waar wel degelijk een verband tussen bestaat. De bureaucratie maakt dat de ene wetgeving soms achterloopt op de andere en vice versa. In het verleden duurde het soms nog een tijd voor dat stoffen uit de CLP ANNEX VI in de aanhangsels van REACH ANNEX XVII werden opgenomen.

Onder druk van NGO’s heeft ECHA dit proces versneld en is de intentie om nu sneller, nadat de verplichte CLP ANNEX VI classificatie van kracht is, de stoffen ook op te nemen in de REACH ANNEX XVII aanhangels. Deze versnelling betekent dat vrijwel gelijk met de verplichting voor de CLP classificatie ook de REACH restrictie van kracht wordt.

 

Praktische gevolg.

Steeds vaker worden stoffen in CLP ANNEX VI opgenomen die een CMR categorie 1 toegekend krijgen, die ook veelvuldig gebruikt worden in consumenten producten. Voorbeelden zijn stoffen die als geurstof worden gebruikt. In deze gevallen is het aanpassen van een classificatie van een stof of mengsel alleen niet voldoende en moet ook getoetst worden of het product nog verkocht mag worden aan de consument.

Het gevolg is of een aanpassing van de samenstelling van het product (indien mogelijk) zodat het alsnog verkocht mag worden aan de consument óf het niet meer verkopen aan de consument. Beide scenario’s kosten tijd om te realiseren.

 

Wat kan ik doen?

Om zoveel mogelijk tijd te krijgen en nu CLP & REACH beter op elkaar zullen inspelen is het zaak snel op de hoogte te zijn van een dergelijk aanpassing in CLP ANNEX VI. Tijd tussen de publicatie van een nieuwe CLP ANNEX VI classificatie en de verplichting zelf is meestal minimaal een jaar. Tijd die vaak ook echt nodig is om de benodigde aanpassingen te maken.

De eerst volgende CLP ANNEX VI classificaties die verplicht worden, zijn die uit ATP15. Deze classificaties worden in maart 2022 verplicht. Op dit moment wordt ook al gewerkt aan ATP 17, die ook weer nieuwe ANNEX VI classificaties voorschrijft….

 

We houden je op de hoogte…..

0
reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *