Verbod op Isocyanaten.

Ivo Erens - 22 juli 2021 -

Diisocyanaten wat zijn dat?

Diisocyanaten (vaak isocyanaten genoemd) is een groep chemicaliën die door zijn reactiviteit veel wordt gebruikt in de urethaan chemie.

Vaak zijn het 2 componenten systemen die bij gebruik samengebracht worden en door de hoge reactiviteit snel reageren tot het gewenste resultaat (schuim, coating, etc). De toepassing van deze isocyanaten is wijdverspreid in zowel professionele alsook consumenten toepassingen zoals bijvoorbeeld (PUR) schuim, coatings, lijmen, afdichtingsproducten etc.

Veel gebruikte diisocyanaten zijn: methyleendifenyldiisocyanaat (MDI); tolueendiisocyanaat (TDI); hexamethyleendiisocyanaat (HDI); methyleendicyclohexyldiisocyanaat of gehydrogeneerd MDI (HMDI) en isoforondiisocyanaat (IPDI).

Wat zijn de gevaren?

Isocyanaten hebben het gevaar van aspiratie sensibilisatie. Als iemand wordt blootgesteld aan een dosis die hoog genoeg is (hoogte van de dosis is vaak verschillend van persoon tot persoon) kan die persoon een allergie ontwikkelen. Na ontwikkeling van de allergie kan zelfs bij blootstelling aan zeer lage concentraties van die stof astmatische symptomen ontwikkelen.

Het verbod.

De in ANNEX XVII van REACH opgenomen restrictie bestaat uit twee restricties:

  1. Diisocyanaten…"Mogen na 24 augustus 2023 niet als stoffen als zodanig, als bestanddeel in andere stoffen of in mengsels voor industrieel en beroepsmatig gebruik worden gebruikt, tenzij:
  2. a) de concentratie aan diisocyanaten, afzonderlijk en in combinaties, lager is dan 0,1 gewichtsprocent, of
  3. b) de werkgever of de zelfstandige ervoor zorgt dat industriële of beroepsmatige gebruikers vóór het gebruik van de stof(fen) of mengsel(s) met succes een opleiding over het veilig gebruik van diisocyanaten hebben voltooid."
  4. Diisocyanaten…"Mogen na 24 februari 2022 niet als stoffen als zodanig, als bestanddeel in andere stoffen of in mengsels voor industrieel en beroepsmatig gebruik in de handel worden gebracht, tenzij:
  5. a) de concentratie aan diisocyanaten, afzonderlijk en in combinaties, lager is dan 0,1 gewichtsprocent, of
  6. b) de leverancier ervoor zorgt dat de ontvanger van de stof(fen) of mengsel(s) wordt voorzien van informatie over de voorschriften als bedoeld in punt 1, onder b), en dat op de verpakking, duidelijk te onderscheiden van de overige informatie op het etiket, de volgende tekst wordt aangebracht: “per 24 augustus 2023 moet voor industrieel of beroepsmatig gebruik een passende opleiding zijn voltooid

De opleiding.

Naast het verbod geeft de restrictie ook aan in welke situaties de opleidingseis van toepassing is en aan welke eisen de opleiding moet voldoen. Het bevat een uitgebreide lijst van onderwerpen die in de opleiding aan bod moet komen en eist daarnaast een certificering met een hernieuwing van minimaal iedere 5 jaar.

De opleiding, of het opleidingsmateriaal, dient aangeleverd te worden door de leverancier van het product in de officiele taal van het land waar het product geleverd wordt!

Maar hoe dan?

Sinds de restrictie (en ook al daarvoor) is de industrie bezig om het werken met isocyanaten veiliger te maken. Een speciale website is daarvoor opgezet en ook de opzet van de trainingen wordt georganiseerd opgepakt in een samenwerking tussen de ISOPA (European trade association for producers of aromatic diisocyanates and polyols) & ALIPA (European Aliphatic Isocyanates Producers Association).

Het is nog meer dan een jaar tot 2023 voordat de opleiding beschikbaar moet zijn en de professionele & industriële gebruikers opgeleid moeten zijn. Het ontwikkelen en uitrollen van de opleidingen is volop in gang gezet en zal naar alle waarschijnlijkheid voor die tijd afgerond zijn.

Februari 2022 is echter al heel snel en voor die tijd zullen er wel labels aangepast moeten worden om ervoor te zorgen dat men aan de eisen van de REACH-wetgeving voldoet. Het is maar één zin, maar ook deze is weer verplicht in de taal van het land waar het product verkocht wordt. Op die manier kan die ene zin kan weer een behoorlijke plek opeisen op het etiket van het product.

De restrictie: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32020R1149

Sector website: http://www.safeusediisocyanates.eu

We houden je op de hoogte… Lees hier de recap van onze webinar over het verbod op isocyanaten.